Welkom bij Lijssen administratie

E-mail: administratie@lijssen.nl | Tel: +31 6 133 57232

Laatste nieuws
Home/Nieuws

Wat moet er op de loonstrook staan?

Wat moet er op de loonstrook staan?

Je bent vrij hoe je je loonstrook eruit wil laten zien, als deze maar eenvoudig en begrijpelijk is. Ook behoren de bedragen gespecificeerd te worden. Wat hoort er allemaal op te staan?

– het brutoloon in geld
– de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed
– de gespecificeerde bedragen die je op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
– de vakantiebijslag
– het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst
– de periode waarover je het loon hebt betaald (het loontijdvak)
– de periode waarover je de vakantiebijslag hebt betaald
– het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt
– naam van de werkgever en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde
– als je de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt, moeten de verplichte gegevens van de jaaropgaaf worden vermeld.