Welkom bij Lijssen administratie

E-mail: administratie@lijssen.nl | Tel: +31 6 133 57232

eric lijssen

Wij zijn er voor de kleine ondernemers

Wij staan je bij met advies, het verzorgen van de administratie en fiscale adviezen.

Lijssen Administratie is opgericht door Eric Lijssen met als doel om de kleine ondernemers bij te staan met advies, het verzorgen van de administratie en fiscale adviezen. Vanuit de visie dat ook kleine ondernemers en ZZP-ers een serieuze zaak hebben en recht hebben op advies over administratie, belastingen en onderneming van een hoogstaande kwaliteit maar niet tegen het tarief van grote accountantskantoren.

Lijssen Administratie werkt onder meer samen met:

Veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom kiezen voor Lijssen Administratie?

Wij zijn een full service administratiekantoor gevestigd in Helden en werken in geheel Noord-Limburg voor ZZP-er, starters (ook vanuit WW) en ondernemers in MKB.

Lijssen Administratie is niet gebonden aan kantoortijden, wij komen zelfs graag bij u op bezoek voor een kennismaking.

Doordat wij werken met een transparant en redelijk uurtarief, voorschotnota’s per kwartaal voorkom je verrassingen nadien qua kosten.

Persoonlijke aandacht voor jou en je administratie.

Hoe zit het ook alweer met de aftrekbaarheid van de studiekosten?

Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

In 2017 en 2018 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2019 niet meer. Stel je studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze belastingaftrek geld van de Belastingdienst te krijgen voor je studie en scholing? De aftrek studiekosten en scholingsuitgaven staat onder druk, maar in 2017 en 2018 kun je wellicht nog van deze aftrek gebruik maken. Heb je recht op studiefinanciering met studievoorschot, dan wordt het waarschijnlijk een ander verhaal. Het regeerakkoord van Rutte 3 spreekt over de invoering van een individuele leerrekening.

Aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven 2017 en 2018

De verplichte kosten voor je studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als jij de uitgaven doet voor uw loopbaan of beroep. Dit kunnen de uitgaven voor jezelf zijn of voor je fiscale partner. De eis dat het een opleiding moet zijn voor je (toekomstige) baan is een harde eis, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin je zomaar interesse hebt. En zo zijn er meer voorwaarden:

 • De kosten moeten op jou of je partner drukken. Dat wil zeggen dat als een ander de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.
 • Het leertraject dat je volgt is onder begeleiding en toezicht van een leraar.
 • Omdat de drempel 250 euro bedraagt, moeten je scholingsuitgaven meer dan 250 euro in een jaar bedragen. Het maximale bedrag dat in 2017 in aanmerking komt is € 15.000.
 • Onder de verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn kunnen vallen het te betalen cursusgeld, examengeld, lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die je tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Dat kunnen zijn een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar, schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen neus en dergelijke. Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.
 • Kosten EVC-procedures.
 • Aftrekbaar zijn de kosten van je promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.

Mijn werkgever betaalt de kosten van mijn studie

Als je werkgever jouw opleiding betaalt, drukken de kosten niet op jou en is er dus geen aftrek. Op het moment dat je voortijdig vertrekt bij je werkgever en de studiekosten moet terugbetalen, kan er weer wel een aftrekpost ontstaan. Voor je werkgever zijn de opleidingskosten meestal zakelijke kosten die aftrekbaar zijn. Ook wie ondernemer is en een opleiding volgt kan zo zijn zakelijke kosten opvoeren.

Welke studiekosten zijn in 2017 en 2018 niet aftrekbaar?

Niet aftrekbaar is de aangeschafte pc of laptop. Niet aftrekbaar zijn de verblijfkosten of ziektekosten. Niet aftrekbaar zijn je reiskosten of de rente op een studielening. Niet aftrekbaar zijn je kosten van levensonderhoud.

Ik heb recht op studiefinanciering (studievoorschot), heb ik dan de aftrek voor mijn studiekosten?

Wie recht heeft op studiefinanciering heeft geen recht meer op de aftrek voor studiekosten en scholingsuitgaven. Uitzondering hierop kan nog een student zijn die onder het oude stelsel van studiefinanciering studeerde en in 2017 van DUO verneemt dat de studiefinanciering geen gift is geworden maar een lening.

Drempel bij de berekening van de aftrekpost

Je telt al je verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de drempel van 250 euro. De rest, voor zover je geen recht hebt op studiefinanciering is, is jouw aftrekpost. Hoeveel je van jouw aftrek terugkrijgt van de fiscus hangt af van je inkomen. Je aftrekpost kan bij gebrek aan voldoende inkomen ook nog een jaar doorschuiven.

Aftrek studiekosten 2019 verdwijnt

Het kabinetsvoornemen van Rutte 2 om dat per 1 januari 2018 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen is doorgeschoven naar 2019. Met het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd al sterk bezuinigd op deze aftrekpost en eigenlijk wil het kabinet er helemaal vanaf. Deze bezuiniging wordt onderbouwd met een studie van het Centraal Planbureau (CPB-notitie 1 juli 2016, Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven) die de regeling te weinig effectief en doelmatig vindt. Bovendien zou het fiscale voordeel vooral terecht komen bij de hogere inkomens en mensen die ook zonder fiscale steun hun opleiding wel zouden volgen. In de plaats van de fiscale aftrek komen er scholingsvouchers, een individuele leerrekening en wordt op de regeling 100 miljoen bezuinigd. De student zonder studiefinanciering is hiervan duidelijk de klos.

Conclusie aftrek studiekosten 2017 en 2018

Het jaar 2018 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor uw studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. In 2019 is deze fiscale regeling er waarschijnlijk niet meer. Iedereen die meent recht te hebben op een belastingteruggave, doet er goed aan om de mogelijkheden van deze studieaftrek te bekijken en als je in 2019 een studie wilt volgen, kun je dat waarschijnlijk beter in 2018 gaan doen en dus de studie naar voren halen, met belastingaftrek wel te verstaan.

Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?

Ja. Niet alleen omdat de wet dat in sommige gevallen voorschrijft, zoals bij rechtspersonen, maar ook omdat het nuttig is. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Op de balans worden meestal aan de activazijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven. Aan de passivazijde (rechts) worden meestal de schulden en het eigen vermogen opgenomen. Uit de balans leest u dus hoe uw bedrijf er qua bezittingen en schulden voorstaat.

De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winst) of negatief (verlies). De jaarrekening geeft dus inzicht in hoe uw onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid.

Uit de gegevens in de jaarrekening kunnen de zogenoemde ‘kengetallen’ worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorafgaande jaren en met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van eerdere jaren en vergeleken met collega’s in dezelfde bedrijfstak? De informatie kunt u meewegen bij het nemen van (strategische) beslissingen voor de toekomst van uw onderneming

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefonisch op 06-13357232 of via het contactformulier.

 

Geen accountant....??!!

Geen accountant?

Ons kantoor is actief op administratief gebied en we houden ons bezig met het opstellen van jaarrekeningen (en belastingaangiften). Maar we zijn geen accountants, noch een accountantskantoor! Hoe zit dat?

Heb je een accountant nodig?

Voor het bijhouden van je administratie en het opstellen van een jaarrekening is geen accountant nodig, ook niet voor een B.V.! Sterker, als je dat wilt (en kunt) mag je dat zelf doen. Hetzelfde geldt voor belastingaangiften. Je kunt het ook overlaten aan een administratiekantoor, belastingadviseur of aan een accountant, hetgeen vele ondernemers dan ook graag doen.
Wat niet iedereen kan, is het uitvoeren van een accountantscontrole en het afgeven van rechtsgeldige accountantsverklaringen. Dat behoort tot het exclusieve domein van de accountant. Een accountantsverklaring kan alleen rechtsgeldig worden afgegeven door een Registeraccountant (RA) of een Accountant Administratieconsulent (AA) met certificerende bevoegdheid. Voor bepaalde – veelal in omvang grotere – rechtspersonen is een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening verplicht.

Een accountantsverklaring is niet verplicht voor:

 1. Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap (dit zijn geen ‘rechtspersonen’),
 2. B.V.’s, N.V.’s, stichtingen die vallen onder het jaarrekeningregime ‘klein’.

Voor ‘kleine’ rechtspersonen gelden vrijstellingen, waardoor bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts een beknopte balans met toelichting hoeft te worden gedeponeerd, zonder goedkeurende accountantsverklaring.

Criteria kleine rechtspersoon

Een rechtspersoon is ‘klein’ als deze voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:

 1. Waarde activa < € 4.400.000 (vanaf boekjaar 2016: € 6.000.000)
 2. Netto omzet < € 8.800.000 (vanaf boekjaar 2016: € 12.000.000)
 3. Gemiddeld aantal werknemers < 50

Een rechtspersoon valt niet meer onder ‘klein’ wanneer twee boekjaren achter elkaar tenminste twee van de drie genoemde grenzen worden overschreden. In Nederland zijn er ongeveer 11.000 ondernemingen (bron: Rabobank Cijfers & Trends Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten, oktober 2012) die niet ‘klein’ zijn. Voor die ondernemingen gelden zwaardere eisen, zoals een verplichte accountantsverklaring en de verplichting om meer informatie (bijv tevens een winst en verliesrekening) bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Kortom, een ‘accountant’ – zijnde een AA of RA – is dus eigenlijk alleen voor deze 11.000 ondernemingen verplicht.

Lijssen Administratie is geen ‘accountant’, maar kan je vaak toch van dienst zijn

Ons kantoor gaat niet door het leven als ‘accountantskantoor’, maar als administratie- en belastingadviesbureau. Onze doelgroep, ondernemers binnen het kleinbedrijf, blijft ruim binnen de genoemde criteria, heeft daardoor geen accountantsverklaring nodig, geen (vaak arbeidsintensieve) accountantscontrole en dus ook geen accountant. Het zijn van ‘accountant’ brengt daarnaast nogal wat formaliteiten (waarvan het vervullen tijd en dus geld kost en niet altijd inspirerend is om te doen) met zich mee waarvan een kleine ondernemer soms moeilijk de toegevoegde waarde ziet.

Wat heb je nodig?

Toegevoegde waarde zit volgens ons vooral in een correct, handzaam en vooral leesbaar jaarrapport, in het zoveel mogelijk benutten van fiscale/financiële kansen en in het adviseren over wat er beter kan!
We zorgen er uiteraard wel voor dat we de ontwikkelingen binnen de accountancy bijhouden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefonisch op 06-13357232 of via het contactformulier.

 

Wat heb ik aan een financiële administratie?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek ben je verplicht een financiële administratie bij te houden. De verplichtingen komen erop neer dat je alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een minimumadministratie. Je kunt hierbij denken aan:

– kasadministratie en kassabonnen;
– financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
– tussentijds gemaakte controleberekeningen;
– ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
– bank- en giroafschriften;
– contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
– correspondentie;
– software en databestanden;
– je zakelijke agenda.

Startende ondernemers beperken zich in eerste instantie vaak tot de verplichte minimumadministratie. Maar er komt een moment dat je graag een uitgebreidere financiële administratie wilt.

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor de bedrijfsvoering. Het helpt je om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkelt jouw onderneming zich volgens eerdere prognoses? Moet je de prijsstelling wellicht aanpassen om het brutowinstdoel te bereiken? Betalen jouw afnemers op tijd of moet je het debiteurenbeheer aanscherpen? Is het verantwoord om te investeren in nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen?

Kortom: een goed financiële administratie biedt inzicht in het wel en wee van de onderneming. Lijssen Administratie adviseert je over een optimale inrichting van jouw administratie.

Verlagen investeringen mijn winst?

“Investeren” is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Bedrijfsmiddelen kunnen ook binnen je eigen onderneming vervaardigd worden. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450,- bedraagt.

Investeringen beïnvloeden de winst niet rechtstreeks. De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. De levensduur wordt bepaald aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming. In de praktijk hanteert men meestal standaardtermijnen voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen. Zo worden gebouwen doorgaans in 25 tot 30 jaar afgeschreven en machines in vijf jaar.

De belastingwetgeving geeft alternatieven voor de afschrijvingsduur. In bepaalde situaties mag je willekeurig afschrijven. Ook kom je bij sommige investeringen in aanmerking voor een extra aftrek in de winstaangifte.

Lijssen Administratie kent de regelgeving en kan bovendien de economische haalbaarheid van de aanschaf beoordelen. Bespreek daarom vóór de aanschaf je investeringsplannen met Lijssen Administratie.

3 Pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele  pensioenverzekeringen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

 

Pensioenvoorziening ZZP’ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op zzp- ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de 3de pijler. Het is een eigen keuze van de zelfstandige om hieraan deel te nemen en voor welk bedrag.

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er vrij van belastingheffing een bedrag bijverdient kan worden naast het inkomen. Je mag bijverdienen, maar je bent er wel belasting over verschuldigd.

Alle inkomsten moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst. Bij inkomsten die voortkomen uit een dienstbetrekking bij een werkgever, wordt door de werkgever al de nodige inhoudingen verricht. Voor overige inkomsten, moet je zelf de Belastingdienst op de hoogte stellen.
Uiteraard kunnen wij je hierbij van dienst zijn.

Startende ondernemer... Klaar voor de start?

Voordat je start: goed oriënteren

Start je als ondernemer? Dan krijg je op verschillende manieren te maken met de Belastingdienst. Wanneer ben je ondernemer voor de belasting? Wat zijn je rechten en plichten?

Startersvoorlichting

Bij verschillende organisaties, waaronder de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, kun je voorlichting krijgen over starten als ondernemer.

Schrijf je onderneming in bij de Kamer van Koophandel

Schrijf je onderneming in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft je gegevens aan ons aan de Belastingdienst door

Richt je administratie in

Zet een administratie op. Dat is nodig om belastingaangifte te kunnen doen. Met een goede administratie kunt u ook snel zien hoe uw onderneming ervoor staat.

Reserveer geld om uw belastingen te betalen

Tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag(en) over dit jaar kan veel tijd zitten. Reserveer hiervoor al tijdens het boekjaar een deel van je winst.

Welke regelingen gelden voor je?

Als ondernemer en als starter kun je profiteren van speciale regelingen, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsregelingen.

Wat je verder wilt weten

Geprikkeld, maar nog steeds heel veel vragen? Begrijpelijk.
Neem contact op met Lijssen Administratie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wij hebben de kennis en kunde in huis om je te begeleiden door het woud van vragen.

Waarom willen anderen mijn jaarrekening zien?

De jaarrekening is natuurlijk heel belangrijk voor de ondernemer zelf. Maar de informatie is ook nuttig voor andere partijen. Zo willen banken en andere vermogensverschaffers graag weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt en hoe de vermogenspositie is. De fiscus wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht hebben in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens.

Als je een BV hebt, ben je verplicht een jaarrekening te publiceren. Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden vervolgens via de website van de Kamer van Koophandel gepubliceerd.

Naarmate een BV groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook de winst-en-verlies-rekening en de toelichting hierop) voor een ieder ter inzage worden gelegd. Als de BV niet, niet volledig of niet tijdig de jaarrekening publiceert, kan de bestuurder bij een faillissement privé aansprakelijk gesteld worden voor het hele tekort. Als je een eenmanszaak, maatschap, CV of VOF heeft, ben je niet verplicht om een jaarrekening te publiceren.